top of page

Vnitřní směrnice Základní kynologické organizace č.148,Rakovník

Vnitřní směrnice udávají v rámci  Základní  kynologické organizace č. 148,  Rakovník (dále jen ZKO) podmínky a pravidla, které musí všichni členové ZKO dodržovat.

Činnost v ZKO se řídí platnými stanovami, směrnicemi a zkušebními řády Českého kynologického svazu (http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/),  dalšími právními normami, platnými v České republice a platnými vnitřními směrnicemi ZKO Rakovník.  Aktuální vnitřní směrnice jsou vždy zveřejněny na webových stránkách, které mají adresu: http://www.zkorakovnik.cz/.

Zkušební řády na adrese: http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm/.

Sídlo, pro doručování, má ZKO v Rakovníku, Fojtíkova 2279, 26901.

Číslo bankovního účtu u MONETA Money bank a.s.: 219941112 /0600.

 

1. Přihlášení nového člena

     Členem ZKO se může stát každý občan po vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok.

O případném nepřijetí může rozhodnout výbor ZKO.

U členů mladších 18 let je nutné přiložit k přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce.  Výcvik dítěte mladšího 10 let se psem, může probíhat jen za přítomnosti rodiče nebo jím určené osoby.  Mládeží se rozumí osoba mladší 18 let.

Členské příspěvky se platí na kalendářní rok, zaplacený poplatek je nevratný.

Poplatek je na první kalendářní rok pro mládež a důchodce 1200,- Kč, na další roky pak  1000,-Kč/rok.

Poplatek je na první kalendářní rok pro ostatní 1400,- Kč, na další roky pak  1200,-Kč/rok.

V případě, kdy je platícími členy více osob-rodinných příslušníků (např. matka s dcerou apod.), je výše jejich členských příspěvků o 200,-Kč nižší.

 

 2. Práva a povinnosti  členů  ZKO Rakovník

     Člen ZKO má právo účastnit se výcviků, které vedou výcvikáři ZKO. Člen ZKO,  starší 15 let,  má právo využívat cvičiště i mimo výcvikové hodiny, může požádat o klíč od vchodu (za úhradu). Člen ZKO po dohodě s výcvikářem může požádat o individuální výcvik. Každý člen ZKO může využívat všechny pomůcky, překážky, prostory apod., které jsou v majetku ZKO.  Pokud jsou chráněny uzamčením, tak po zpřístupnění výcvikářem  ZKO a za jeho přítomnosti. To platí i pro pomůcky používané převážně jinými výcvikovými skupinami.  V případě individuálního výcviku, se na tom vždy  dohodne s výcvikáři daných skupin. Případné poškození pomůcek či překážek při výcviku nebo jiného majetku ZKO nahlásí výcvikáři nebo správci cvičiště.  Použité pomůcky nebo překážky se pak vždy uklidí na původní místo. 

 

     Člen ZKO musí dodržovat platné stanovy,  směrnice,  řády  Českého kynologického svazu, vnitřní směrnice ZKO a  další právní normy, platné v ČR. Vnitřní směrnice upravuje a o výjimkách rozhoduje výbor ZKO.  Člen se musí řídit pokyny výcvikáře, který vede výcvik. Na cvičiště vstupuje s řádně vyvenčeným psem. Pes musí být očkován proti vzteklině a musí být zdravý. Pes, který je na volno nesmí ohrožovat ani omezovat ostatní psy, zejména ty, kteří cvičí.  Pes  musí být vždy pod dohledem psovoda a ten musí být schopen jej fyzicky zvládat.  Agresivní pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem, případně může být z výcviku i výcvikářem vyloučen. Psy lze umístit do odkládacích boxů. Samostatný výcvik je umožněn mimo výcvikové hodiny, není organizovaný a každý člen si může cvičit podle svých potřeb. Musí ale dodržovat vnitřní směrnice ZKO.  Při samostatném výcviku nesmí překážet ve výcviku skupinám nebo dalším členům, zvláště pokud mají v danou dobu cvičiště pro svůj výcvik vyhrazeno. K parkování vozidel členů slouží prostor před vraty starého cvičiště (prvního ve směru od centra města Rakovníka), při  pravém okraji prašné cesty, souběžné s cyklostezkou, ve směru příjezdu.

 

     Každý člen ZKO musí řádně platit členské příspěvky.  Na další rok vždy do konce předchozího kalendářního roku. Jinak potom zaplatí členský příspěvek ve stejné výši, jako nový člen první rok.  Nezaplacením členských příspěvků zaniká členství v ZKO.  Každý člen odpracuje nebo uhradí stanovené brigádnické hodiny za rok.  Neodpracování či neuhrazení neodpracovaných brigádnických hodin je důvodem k ukončení členství v ZKO.

 

     Každý člen ZKO je v areálu cvičišť povinen uklízet případné  exkrementy  svého psa,  dodržovat  pořádek a chovat se tak, aby zde nezpůsobil  sám nebo jeho pes  újmu na zdraví nebo škodu  na majetku osobám a psům, i  na majetku ZKO samotné.  Případně  i mimo areál,  svojí činností v areálu  ZKO.  

 

 

Je zakázáno:

-volné pobíhání psů bez dozoru psovoda

-uvazovat psy v areálu ZKO (mimo uvazovací místa na agility cvičišti)

-cvičit se psem bez výcvikářem schválených kynologických pomůcek

-na cvičiště chodit s nemocným psem a bez platného očkování

-vstupovat na cvičiště 7 dní před zkouškami nebo závody s háravou fenou

-umožnit na cvičišti  ZKO výcvik osobám, kteří nejsou členy ZKO nebo nemají svolení výboru ZKO

 

 3. Údržba cvičiště

      Údržba cvičiště se provádí  brigádami, které vyhlašuje správce cvičiště nebo předseda ZKO (zejména oznámením na webových stránkách).  Druh a rozsah prací určuje výbor ZKO na doporučení správce cvičiště, který řídí, zaručuje kvalitu práce a vede evidenci odpracovaných hodin.

Brigádnické hodiny lze odpracovat i samostatně, po dohodě se správcem cvičiště nebo s předsedou ZKO.

Všichni členové ZKO mají povinnost odpracovat  ročně  12 brigádnických hodin (z toho může být 6 hodin odpracováno v rámci pořádání zkoušek, závodů nebo dětského dne),  nebo jinak  zaplatit  poplatek 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

O zrušení povinnosti odpracovat brigádnické hodiny jednotlivých členů ZKO rozhoduje výbor ZKO.

 

4. Hostování

     Hostování členů jiných  zákl. kynologických  organizací (s vylepenou platnou známkou v průkazu)  se řídí stanovami ČKS. Hostující člen vyplní níže uvedenou přihlášku (u svého jména napíše „Hostování“) a uhradí ZKO roční poplatek 500,-Kč a odpracuje 6 brigádnických hodin za rok, příp. uhradí 100,-Kč za neodpracovanou hodinu.

 

 

 

 

Přihlášku je možné vytisknout zde ---->

bottom of page